เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว / สังคม ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว / สังคม ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว นางสาววิจิตรา รชตะนันทิกุล ประธานคณะทำงานบูรณาการการทำงานในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และคณะทำงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม โดยมีการรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ สถานการณ์ จุดแข็ง และโอกาสในการดำเนินงาน โดย ดร.ทิพรัตน์ อุดเมืองเพีย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในพื้นที่ ต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มถอดบทเรียนความท้าทาย เป้าหมาย ในการพัฒนา โดย นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และนางกุสุมา พนอนุอุดมสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้