เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุขฯ

วันที่ 29 เมษายน 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยกองสวัสดิการสังคม ยังคงดำเนินการเปิดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านเป็ดในทุกเดือน โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด พร้อมอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิต ต่อด้วยกิจกรรมสร้างความผ่อนคลายกับเสียงดนตรี รวมไปถึงร่วมรับชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สวัสดีปีใหม่ไทย) ที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมสาธิตการทำเหรียญโปรยทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ง่ายและเป็นเวลาว่าง และการใช้ความคิดสร้างสรรค์และวิธีการจากผู้สูงอายุด้วยกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้