เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายสมศรี แสนทวีสุข รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้