เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ให้การต้อนรับ รมว.พัฒนาสังคมฯ

วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกัน ในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในช่วงเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่รับภาระได้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้