เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม บ้านเป็ด หมู่ที่ 3
ในกิจกรรมมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มงคล ต๊ะอุ่น และคณะจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำเกษตรอินทรีย์
QR Code หน้านี้