เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.4+900 - กม.8+200

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.4+900 - กม.8+200 โดยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีมติเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน และจะดำเนินการก่อสร้าง ภายในต้นปี 2565 นี้ ซึ่งจะทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร (เพิ่มข้างละ 1 ช่องจราจร) ปรับปรุงระบบระบายน้ำและงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้