เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้