เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โดยมีการแบ่งหัวข้อการประเมินในแต่ละมิติ ดังนี้
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
และมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
QR Code หน้านี้