เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้รับคัดเลือกให้เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้