เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และแจ้งประชาสัมพันธ์พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในปัจจุบัน รวมไปถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมงานบุญกฐินของเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการต่างๆ ในการป้องกันเชื้อโรค ให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ยังได้เสนอแนะให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse) ซึ่งเป็นการแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังหมายถึงพื้นที่ดิจิทัล ซึ่งถูกสร้างให้เหมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ความเป็นจริงเสมือน (VR) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) เพราะขณะนี้ ผู้คนโต้ตอบกันทางออนไลน์ โดยการไปที่เว็บไซต์ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือการใช้แอปพลิเคชันรับส่งข้อความ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คน สามารถมีหลากหลายมิติมาก ทำให้ความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเมตาเวิร์สนี้เห็นได้จากผลลัพธ์ของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เมื่อผู้คนต้องทำงานหรือเรียนผ่านทางออนไลน์ ความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์ให้เสมือนชีวิตจริงก็มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้ทุกคน ได้รู้และเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงาน ที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานต่อไปในอนาคต
QR Code หน้านี้