เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 สูตรไขว้หรือสูตรผสม SV+AZ เข็มที่ 2 (AstraZeneca)

บรรยากาศของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 สูตรไขว้หรือสูตรผสม SV+AZ เข็มที่ 2 (AstraZeneca) แบบ Walk in และได้รับใบนัดให้มาฉีดเข็มที่ 2 (AstraZeneca) ที่มีการเลื่อนนัดฉีด ตั้งแต่เดือนกันยายน - ต้นตุลาคม ได้มารับบริการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้แก่ประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและผู้ติดตาม และตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ศูนย์หัวทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
QR Code หน้านี้