เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บึงกี บ้านเป็ด

วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บึงกี บ้านเป็ด โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่งการจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนัักงานประมง จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญและระลึกถึงวันประมงแห่งชาติ คือ วันที่ 21 กันยายนของทุกปีอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จำนวน 300 ถุง ประมาณสามแสนตัว
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมพิธี
QR Code หน้านี้