เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1 โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาตำบลบ้านเป็ด สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาญชัย จารุภาชน์ นักวิชาการอิสระด้านการทำยุทธศาสตร์และแผนองค์กร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุม
QR Code หน้านี้