เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 วันที่ 3

บรรยากาศวันที่สามของการเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ยังคงเป็น กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในแต่ละพื้นที่
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้