เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมพิจรณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 และเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้