เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด - 19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนันตำบลบ้านเป็ด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด - 19 ประกอบด้วย เจลล์และสเปรย์แอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล ยังได้เดินทางไปถวายสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด - 19 แก่เจ้าอาสาวาสวัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสามเณร ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด - 19
QR Code หน้านี้