เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านเป็ด ทั้ง 23 หมู่บ้าน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านเป็ด ทั้ง 23 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสนับสนุนการทำงาน ตามความต้องการของ อสม. เช่น วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้