เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อหารือข้อราชการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ในด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัยอัคคีภัยและอื่นๆ เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ตามกฎหมายและตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้