เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ให้การต้อนรับคณะประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับคณะประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้โครงการประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุน LTC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้