เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรภายใน ตามแบบ IIT

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรภายในตามแบบ IIT และใช้ความรู้เรื่องการป้องกันต่อประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ระบบงานและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล
QR Code หน้านี้