เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการ ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางสังคมและความยากจน ได้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน โดยจ้างเป็นการชั่วคราว (รายวัน) ช่วยปฏิบัติราชการในแต่ละส่วนราชการภายในเทศบาล โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 119 คน ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน แบ่งเป็นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 59 คน ปฏิบัติราชการรุ่นละ 10 วัน
ทั้งนี้ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตัวและปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติต่อมาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ทำความรู้จัก
QR Code หน้านี้