เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจหอพัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
QR Code หน้านี้