เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลบ้านเป็ด

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสร กำนันตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้