เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดยจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของประเพณีไทย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยมีกิจกรรมเดินขบวนแห่กระทง และพิธีขอขมาบูชาน้ำ ของน้องๆนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองของนักเรียน และชาวบ้านบ้านเป็ด ที่มาร่วมชมความน่ารัก ความสดใสของน้องๆนักเรียน รวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ บึงกี บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในการนี้ พันตรีกษิดิศ อ้วนพรมมา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ยังได้กล่าวชื่นชม การจัดงานในครั้งนี้รวมถึงการประดิษฐ์กระทงด้วยต้นกล้วยและใบตอง ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย
QR Code หน้านี้