เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล โดยได้มีการแนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ การประชาสัมพันธ์การจัดงานวันลอยกระทง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ตามโครงการยดย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ในการนี้ นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล ยังได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาชิกภาเทศบาลร่วมกับเทศบาล และรับฟังความคิดเห็นและปัญหาภายในชุมชน จากผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานต่อไป
QR Code หน้านี้