เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเอื้ออาทร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ อสม.ม.8 ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเอื้ออาทร ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้