เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาสัมพันธ์ยกร่างเทศบัญญัติ ในการประชุมเวทีชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายมนตรี สุพรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ยกร่างเทศบัญญัติ ในการประชุมเวทีชุมชน ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับปัจจุบันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
ซึ่งปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และความสำคัญของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ดำเนินการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับใหม่ขึ้น ได้แก่
1. ร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ร่างเทศบัญญัติการควบคุม การสะสมและจำหน่ายอาหาร
3. ร่างเทศบัญญัติการควบคุมตลาด
4. ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ทั้งนี้การยกร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จึงได้ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้าน ให้แสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็น และรายงานผลตามลำดับต่อไป
QR Code หน้านี้