เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายประธีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นแปรญัตติ และลงมติ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้