เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการรณรงค์ป้องการยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยนาย ประธีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ป้องการยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตระหนักถึงปัญหา รู้แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อปท. เด็ก เยาวชนและสถานศึกษา ซึงมีนักเรียนจากโรงเรียน ขอนแก่นวิทยาลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 และโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด กว่า 150 คน เข้าร่วมการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายเปรมศักดิ์ กัสนุภา ประธาน ศอ.ปส.ย.ภาค 4 ฝ่ายแผนงาน ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับน้องๆนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้