เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปิดโครงการอบรมอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นาย ศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมมอบเกียรติให้กับผู้ผ่านการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสูตรให้กับอาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณะเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และที่สำคัญเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี องค์การปกครองส่นท้องถิ่นอื่นเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ อาทิ เทศบาลตำบลโนนท่อน เทศบาลตำบลเมืองเก่า และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมกว่า 200 คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563
QR Code หน้านี้