เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ณ บ้านเอื้ออาทร

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ม.8 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ บ้านเอื้ออาทร
QR Code หน้านี้