เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ณ บ้านเอื้ออาทร และชุมชนดวงตะวัน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด และ อสม. หมู่ 8 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ณ บ้านเอื้ออาทร และชุมชนดวงตะวัน
QR Code หน้านี้