เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
โดยการพัฒนารูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้