เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้