เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โดยมีฐานกิจกรรมเศษฐกิจพอเพียง อาทิ ฐานสหกรณ์โรงเรียน ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการส่งเสริมอาชีพ ตัดผม ร้านแก่นลัย ซาลอน และฐานอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนรู้ในห้องเรียน ทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ในงานประเมินฯ ยังได้มีการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพใหม่ๆเพิ่มด้วย
QR Code หน้านี้