เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 8

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 8
QR Code หน้านี้