เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยในที่ประชุม ได้มีการแนะนำพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และแจ้งการดำเนินงานของสมาชิกสภาเทสบาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการการติดต่อและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล รวมไปถึงสำรวจความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อบรรเทาความเดิอดร้อนและเสนอทำโครงการต่อไป
QR Code หน้านี้