เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารเพื่อรองรับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายจำเนียร มูลเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ และนางสาวชลีกร ไสยะกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากเทศบาลเมืองศิลา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เกี่ยวกับความรู้ตามสุขลักษณะในกฎกระทรวง ประกอบด้วยความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหรือการจัดการสถานที่จำหน่าย การจัดการอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ เลือกล้างเก็บนำมาใช้อย่างไรไม่ให้ปนเปื้อน โดยมีผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีผู้เช้าร่วมการอบรมจำนวน 90 คน ณ ห้องหอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้