เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุง ณ หมู่บ้านรัตนาธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 15 ลงพื้นที่ฉีดพ่นยุง และควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ หมู่บ้านรัตนาธานี
QR Code หน้านี้