เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุธี ศรสวรรค์ พมจ.ขอนแก่น นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ผู้แทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และประธานสมาคมผู้สูงอายุและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลบ้านเป็ด จำนวน 3 ราย ในการนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และได้ตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อทุกคนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
QR Code หน้านี้