เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กองช่าง ดำเนินการขนและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหลุมบ่อถนนลูกรังสาธารณะในชุมชนหมู่ที่ 13

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการขนและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหลุมบ่อถนนลูกรังสาธารณะในชุมชนหมู่ที่ 13 ตามที่ได้รับคำร้องจากประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวจนแล้วเสร็จ
QR Code หน้านี้