เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดพ่นยุง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น และ ณ บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 8

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ฉีดพ่นยุง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ก่อนเปิดภาคเรียน และ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดพร้อมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่ฉีดยุ่ง ณ บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 8
QR Code หน้านี้