เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร ให้กับสถานประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาต

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ออกตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร
ให้กับสถานประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาต พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่วยอาหาร พ.ศ. 2561
QR Code หน้านี้