เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองโจด ม.8 และโรงเรียนภายในเขตตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้