เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้