เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อประชุมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อประชุมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 โดยมีนางพิลาศลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้