เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 23

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 23 ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้