เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน 63

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล ได้เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายที่ถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้และให้บริการการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับแกนนำสุขภาพ รวมไปถึงกิจกรรมเต้นรำวง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้