เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

Open house 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรม Open house ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะให้กับเด็กๆ ทั้งทางด้านความรู้และด้านสติปัญญา ภายในงานมีการจัดบูธแสดงผลงานของน้องๆนักเรียนและการจำหน่ายสินค้า และโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เกลือ เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน โดยมีการสาธิตขั้นตอนการผลิตเกลือ โดยน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล และผู้ปกครองเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้