เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตามกฤษฎีกาว่่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้